cytaty; wybrał EMET


"Kto nie uznaje Kościoła za matkę, nie może mieć Boga za ojca."
św. Cyprian, biskup Kartaginy (200-258)

"Dla wszystkich kobiet - małżeństwo z komediantem czy aktorem jest bezprawne. Którakolwiek to uczyni, będzie wyklęta."
Sobór z Elwiry (305)

"Jeśli idzie o aktorów, uznaliśmy za słuszne ekskomunikować ich tak długo, jak długo będą uprawiać aktorstwo."
Sobór z Arles (314)

"Chleb, który gromadzisz, należy do głodnych; ubrania, które składasz w twych szafach, należą do nagich; złoto, które ukryłeś w ziemi, należy do biednych."
"Tacy są bogaci. Zajmują wspólne dobra i uważają je za swoją własność. Gdyby każdy brał jedynie według swoich potrzeb i pozostawiał nadwyżkę potrzebującym, nikt nie byłby bogaty, nikt nie byłby biedny, nikt nie żyłby w nędzy."
św. Bazyli, biskup Cezarei (330-379)

"Jak długo jeszcze, bogacze, zamierzacie rozszerzać waszą bezsensowną chciwość? Czy zamierzacie być jedynymi mieszkańcami Ziemi? Dlaczego przepędzacie ubogich i zagarniacie wszystko dla siebie? Ziemia została stworzona dla wszystkich, wspólnie dla bogatych i biednych. Dlaczego przywłaszczacie ją sobie i uważacie to za wasze wyłączne prawo?"
św. Ambroży, biskup Mediolanu (340?-397)

"Bogaty człowiek jest złodziejem."
"Oszczerstwo jest gorsze od kanibalizmu."
"Piekło jest wybrukowane czaszkami księży."
"Nic nie jest bardziej fałszywe, niż bogactwo. To nieprzyjazny towarzysz. To wewnętrzny wróg."
św. Jan Chryzostom (345-407)

"Powiem to z całą śmiałością: chociaż Bóg może wszystko uczynić, to nie może jednak przywrócić dziewictwa dziewczynie, która je utraciła."
św. Hieronim (340?-420)

"Nie wolno wam mniemać, bracia, że autorami herezji mogą być ludzie małoduszni. Tylko wielcy ludzie byli twórcami herezji."
"Poza Kościołem nie ma zbawienia."
"Zrozumienie jest nagrodą wiary. Dlatego nie staraj się zrozumieć, by móc uwierzyć, lecz uwierz, abyś mógł zrozumieć."
"Wszelkie choroby chrześcijan należy przypisać demonom; dręczą one szczególnie świeżo ochrzczonych chrześcijan, tak, nawet niewinne nowo narodzone niemowlęta."
"Niczego nie należy tak unikać, jak stosunków płciowych."
św. Augustyn (354-430)

"Bądź jak najmocniej przekonany i nie miej żadnych wątpliwości, że wszyscy poganie, lecz też i Żydzi, heretycy i schizmatycy, którzy odchodzą od Kościoła katolickiego, będą piec się w wiecznym ogniu przygotowanym dla szatana i jego aniołów."
św. Fulgencjusz (468-533)

"Pracować to znaczy modlić się."
św. Benedykt (480?-543?)

"Wszyscy papieże, podobnie jak Jezus, są poczęci przez matki swe dzięki Duchowi Świętemu. Wszyscy papieże są swego rodzaju ludźmi-bogami, by mogli lepiej pełnić funkcję mediatora między Bogiem a ludzkością. Dana im jest wszelka władza Niebios i Ziemi."
Stefan V, papież (IX wiek)

"Papież jest jedynym, którego nogi całują książęta."
"Papież ma prawo detronizować cesarzy."
"Zdanie papieża nie może być podważane przez nikogo. Papież natomiast może rewidować sądy innych."
"Papież nie może być przez nikogo sądzony."
"Kościół rzymski nigdy nie błądził i, zgodnie z Pismem Świętym, nigdy nie popełnił błędu."
św. Grzegorz VII (Hildebrand), papież (1020-1085)


"Żydzi, podobnie jak Kain, są skazani na przemierzanie Ziemi jako uchodźcy i tułacze, a ich oblicza niech będą pokryte wstydem." Innocenty III, papież (1161-1216)


"Jeśli oszuści i złoczyńcy są skazywani na śmierć przez władzę świecką, tym bardziej słuszne jest ekskomunikować, a nawet skazać na śmierć heretyka."
"Człowiek nie powinien uważać swych materialnych dóbr za własne, lecz za wspólne dla wszystkich, tak by móc je bez wahania dzielić z innymi, którzy są w potrzebie."
św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)

"Pod kontrolą Kościoła są dwa miecze, to znaczy dwie władze. Obydwa te miecze są też we władzy Kościoła. Duchowym posługuje się w Kościele kler. Świecki zaś ma być używany dla Kościoła przez władzę świecką będącą pod zwierzchnictwem władzy duchowej."
"Ktokolwiek przeciwstawia się tej władzy ustanowionej przez Boga, przeciwstawia się prawu Bożemu."
"Dlatego też oświadczamy, że dla zbawienia konieczne jest dla każdej istoty ludzkiej poddać się władzy papieża."
Bonifacy VIII, papież (1238?-1303)

"Papież może działać poza prawem, ponad prawem i przeciw prawu."
"Wolność wyznania jest zgubna, nie jest niczym innym, jak wolnością bycia w błędzie."
św. Robert Bellarmine, kardynał (1542-1621)

"Powinniśmy zawsze być gotowi uwierzyć, że to, co wydaje się białe, jest w rzeczywistości czarne, o ile hierarchia Kościoła tak zdecyduje."
św. Ignacy Loyolla, założyciel zakonu jezuitów (1491-1556) Rozkazujemy: wszyscy Żydzi obu płci przebywający w naszych ziemskich dominiach oraz we wszystkich miastach i księstwach im podległych, mają je opuścić w ciągu trzech miesięcy."
Pius IV, papież (1499-1565)

"Kościół składa się głównie z dwu części, jedna zwana Kościołem tryumfującym, druga Kościołem wojującym. (...)"
"Kościół wojujący jest tak nazwany dlatego, że prowadzi odwieczną wojnę przeciwko tym nieubłaganym wrogom: światu, ciału i diabłu."
"Ktokolwiek głosi, że stan małżeństwa ma być wyżej stawiany od stanu dziewictwa czy celibatu, czy też że nie jest lepiej pozostać w dziewictwie czy w celibacie, niż być połączonym w małżeństwie, niech będzie ekskomunikowany."
Sobór Trydencki (1563)

"Wszelka władza pochodzi od Boga. Książęta działają jako ministrowie Boga. Tron królewski nie jest tronem człowieka, lecz tronem samego Boga."
"Cztery jakości są istotne dla władzy królewskiej. Po pierwsze, władza królewska jest święta; po drugie, jest ojcowska; po trzecie, jest absolutna; po czwarte, podlega rozumowi."
"Książę musi używać swej władzy dla niszczenia fałszywych religii w swym księstwie."
Jacques Benigne Bossuet, biskup Meaux (1627-1704)

"Z zatrutego źródła indyferentyzmu płynie ta absurdalna i fałszywa doktryna, która domaga się i broni wolności sumienia dla wszystkich. Z tego rodzi się, jednym słowem, najgorsza ze wszystkich plag, mianowicie wolność opinii i wolność słowa."
Grzegorz XVI, papież (1765-1846)

"Potępia się następujące stwierdzenia:
- Każdy człowiek jest wolny wybrać i wyznawać tę religię, którą uważa za prawdziwą.
- Kościół nie ma władzy użycia siły, ani żadnej innej pośredniej lub bezpośredniej władzy świeckiej.
- Kościół powinien być rozdzielony od państwa, a państwo od Kościoła.
- Kościół nie ma wrodzonych i usankcjonowanych praw do nabywania i posiadania majątku.
- Protestantyzm nie jest niczym innym jak tylko innym rodzajem tej samej prawdziwej religii, w którym to możliwe jest służyć Bogu podobnie jak w Kościele katolickim."
Pius IX, papież (1792-1878) (Z "Potępionych propozycji" - 1867)

"Podżegać do rewolucji jest zdradą nie tylko wobec człowieka, lecz i wobec Boga."
"Wykluczyć Kościół ustanowiony przez samego Boga, z życia, z ustawodawstwa, z wychowania młodzieży, ze społeczeństwa, jest poważnym i fatalnym błędem. Państwo, z którego wyklucza się religię, nie może być nigdy dobrze rządzone."
"Wolność myśli i publikacji jest źródłem i początkiem różnorodnego zła."
"Równa tolerancja wszelkich religii jest tym samym co ateizm."
"Wszyscy katolicy powinni czynić wszystko, co w ich mocy, by konstytucje państw i ich ustawodawstwo wzorowały się na zasadach prawdziwego Kościoła."
"Kościół uważa za bezprawne przyznawanie takich samych praw wszystkim religiom, jak jedynie prawdziwej religii."
"Katolicyzmu nie można pogodzić z materializmem czy racjonalizmem."
"Bezprawiem jest domagać się, czy bronić bezwarunkowej wolności myśli, słowa czy religii."
"Zakazane są książki apostołów, heretyków, schizmatyków i wszystkich pisarzy broniących herezji czy schizmy lub atakujących w jakikolwiek sposób podstawy religii."
"Socjaliści, komuniści i nihiliści dążą do wykorzenienia praw cywilizowanego społeczeństwa."
"Główną zasadą i podstawą liberalizmu jest odrzucenie prawa boskiego... Liberalizm odrzuca i niweczy wszelki autorytet i prawo Boże."
"Na tej Ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego."
Leon XIII, papież (1810-1903)

"Liberalizm jest grzechem i najwyższą zniewagą Boga."
"Spójrz na przykład na zło wynikające z wolności prasy. Ile dusz zostało skorumpowanych przez czytanie złych gazet oraz niemoralnych i niepobożnych publikacji, których pełno jest w każdym kraju. Ile dusz nie byłoby obecnie potępionych, gdyby to przeklęte zło - wolność prasy, nie istniało. To samo dotyczy wolności nauczania."
Denis Fahey, prałat irlandzki (1883-?)

"Społeczeństwo ludzkie, tak jak zostało ustanowione przez Boga, złożone jest z nierównych części, zupełnie tak jak części ludzkiego ciała są nierówne.
Uczynić je wszystkie równymi, jest niemożliwością i oznaczałoby zniweczenie ludzkiego społeczeństwa."
"Niech katoliccy pisarze broniący sprawy proletariatu i biedoty nie używają języka obliczonego na inspirowanie awersji wobec wyższych klas społeczeństwa."
Pius X, papież (1835-1914)

"Dlaczego Kościół jest nadrzędny wobec państwa? Ponieważ cel, do którego dąży Kościół, jest najszlachetniejszy ze wszystkich celów."
"Liberalizm, który opiera się głównie na wolności sumienia, wolności słowa i prasy, jest potępiony, ponieważ neguje jakąkolwiek subordynację państwa wobec Kościoła."
Podręcznik Doktryny Chrześcijańskiej z 1926 r. z imprimatur arcybiskupa (później kardynała) Dougherty z Filadefii

"Wychowanie należy przed wszystkim do Kościoła."
"Tak zwane neutralne czy świeckie szkoły, z których religia jest wykluczona, są sprzeczne z podstawowymi zasadami wychowania."
"Powtarzamy i potwierdzamy ich (Piusa IX i Leona XIII) oświadczenia, że zabronione jest dzieciom katolickim uczęszczanie do niekatolickich, neutralnych, czy mieszanych szkół, to znaczy otwartych zarówno dla katolików, jak i niekatolików bez żadnej różnicy."
"Jakiekolwiek czynienie użytku z małżeństwa w taki sposób, że akt jest świadomie wykonywany tak by zapobiec jego naturalnemu dążeniu do stworzenia życia, jest przestępstwem przeciw prawu Bożemu i naturalnemu, a ci, którzy to czynią, popełniają poważny grzech."
"Jakkolwiek litowalibyśmy się nad matką, której zdrowie a nawet życie jest zagrożone przez spełnienie jej naturalnego obowiązku, to nie jest to jeszcze dostatecznym powodem, by pobłażać bezpośredniemu morderstwu niewinnego."
"Nikt nie może być równocześnie szczerym katolikiem i prawdziwym socjalistą."
""Religijny socjalizm", "chrześcijański socjalizm", to wyrażenia sprzeczne w sobie."
"Mussolini - dar Opatrzności, człowiek wolny od przesądów polityków szkoły liberalnej."
Pius XI, papież (1857-1939)

"Rzymski katolicyzm jest nie tyle religią, co tyranią kleru."
John Milton (1608-1674)

"Ze wszystkich plag, które nawiedzają ludzkość, tyrania kleru jest najgorsza."
Daniel Defoe (1660-1731)

"Nic nie może być bardziej przeciwstawne religii i klerowi, niż rozum i zdrowy rozsądek."
Voltaire (1694-1778)

"Dla filozoficznego oka nałogi kleru są o wiele mniej niebezpieczne, niż jego cnoty."
Edward Gibbon (1734-1794)

"Chrystus przybliżył Ziemi królestwo Boże; został jednak nie zrozumiany i w miejsce królestwa Bożego zostało ustanowione wśród nas królestwo kleru."
Immanuel Kant (1724-1804)

"W niektórych krajach jezuici byli najniebezpieczniejszymi wrogami wolności."
Thomas B. Macaulay (1800-1859)

"Watykan jest sztyletem w sercu Włoch."
Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

"Rzym jest jedyną duchową organizacją zdolną i zmuszoną przeciwstawić się jako sprawie życia i śmierci, postępowi nauki i nowoczesnej cywilizacji."
Thomas H. Huxley (1825-1895)

"Przez wieki całe miecz i krzyż były sojusznikami. Wspólnie atakowały prawa człowieka i wzajemnie się broniły."
Robert G. Ingersoll (1833-1899)

"Wielu było papieży; sporo też było złych papieży. Źli papieże kochali Piękno niemal tak namiętnie, nie, równie namiętnie jak dobrzy papieże nienawidzili Myśl."
Oscar Wilde (1854-1900)

"Kiedykolwiek kler zdołał zdobyć władzę polityczną w jakimkolwiek kraju, wyniki tego były katastrofalne zarówno dla interesów religii, jak i postępu ludzkości."
James Connally (1870-1916)

"Żaden papież nigdy nie potępił niewolnictwa."
Joseph McCabe (1867-1957)

"Z coraz głębszym przekonaniem sądzę, że droga do autentycznej religijności nie prowadzi przez lęk przed życiem, bojaźń przed śmiercią i ślepą wiarę, lecz przez dążenie do racjonalnego poznania."
Albert Einstein (1879-1955)strona głowna


Free Web Hosting