Kapitalistyczno-liberalny Dobrobyt w Polsce
podesłał Abramov

legaba/abangel666


Oto dane Urzędu Statystycznego o poziomie ubóstwa w Polsce w 2003 roku. Na początku małe wyjaśnienia:

Minimum egzystencji - ustalane przez IPiSS uwzględnia jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.
Ustawowa granica ubóstwa - kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego.
Ubóstwo relatywne - 50% średnich miesięcznych wydatków ogółu gospodarstw domowych z uwzględnieniem skali ekwiwalentności OECD.
Minimum socjalne - ustalane przez IPiSS uwzględnia taki koszyk dóbr i usług, aby rodzina określonego typu mogła zaspokoić potrzeby biologiczne, kulturalne i społeczne na poziomie uznanym za niezbędny.

Oto dane w liczbach procentowych:

Zasięg ubóstwa skrajnego za granicę, którego przyjęto poziom minimum egzystencji oszacowano w 2003 r. na ok.12% (dokładnie wynosi ona 11,7% przyp. abramov) wobec ok. 11% w 2002 r. Odsetek osób żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od tak zwanej ustawowej granicy ubóstwa wyniósł w 2003 r. ponad 19% (dokładnie 19,2%) (w 2002 r. – 18,5%). Do prawie 20% (dokladnie 19,7%)(z 18,4% w 2002 r.) wzrósł zasięg ubóstwa relatywnego.
Na praktycznie takim samym poziomie, jak w 2002 r. – ok. 59% - kształtował się natomiast odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatków był niższy od minimum socjalnego , a więc poniżej granicy określającej sferę niedostatku i ostrzegającej przed ubóstwem.

Na przykładzie "minimum egzystencji" popatrzmy jak od roku 1996 rośnie systematycznie poziom ubóstwa (ściślej - skrajnego ubóstwa w tym przypadku):

ROK - LICZBA OSÓB ŻYJĄCYCH W SKRAJNYM UBÓSTWIE (%)
1996 - 4,3
1997 - 5,4
1998 - 5,6
1999 - 6,9
2000 - 8,1
2001 - 9,5
2002 - 11,1
2003 - 11,7

Urząd Statystyczny podaje tylko dane w liczbach procentowych. Powstanowiłem więc przeliczyć je na liczbe mieszkańców żyjących w sferze ubóstwa. Oto wyniki:

W Polsce żyje obecnie 38,626,349 ludzi. (dane z Lipca 2004 roku).

Liczba ludności żyjącej w granicach minimum egzystencji
4 mln. 519 tyś. 282
Liczba ludności żyjącej na granicy minimum socjalnego
22 mln. 789 tyś. 545 Liczba ludności żyjącej w nędzy wg. ustawowej granicy ubóstwa
7 mln. 416 tyś. 259
Liczba ludności żyjącej w nędzy wg. miernika relatywnego
7 mln. 609 tyś. 390

Najbardziej poszkodowaną warstwą społeczną w wyniku transformacji ustrojowej i społecznej kontrrewolucji 1989 roku jest chłopstwo, które stanowi aż 18% wszystkich ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. W miastach do 20 tyś, mieszkańców w skrajnym ubóstwie żyje 11% ludzi, a w miastach powyżej 500 tyś, "tylko" 4%.

Warto też nadmienić fakt że statystyki nie obejmują bezdomnych, a więc grupy społecznej żyjącej w najskrajniejszym ubóstwie. Poza statystykami znalazły się także : ubóstwo związane z dysfunkcjami rodziny (cięzka choroba, starość) a także ze środowiskami patologii społecznej.


strona głowna
Free Web Hosting